top of page
image-2935360_1280.png

Dyrking av zooplankton

Zooplankton omfatter alle former for vannlevende dyr som driver fritt omkring i vannmassene. De er lite aktive svømmere og er lite i stand til å utføre horisontale vandringer mot strømmene i vannet. Mange former foretar derimot vertikale vandringer, vesentlig stimulert av endringer i lysforholdene. Dyreplankton omfatter mange forskjellige arter, og mange av dem lever av encellete planteplankton, som for eksempel kiselalger og dinoflagellater.


Zooplankton brukes som startfôr til marine arter. Zooplankton er også viktig innen andre forskningsområder som for eksempel biomasseproduksjon av nye fôrråvarer, marin økologi og økotoksikologi.


Denne noden skal holde stamkulturer av ulike zooplankton. Det kan være ulike arter av hoppekreps, tanglopper eller børstemark.


Storskala produksjon av disse organismene kan benyttes til levendefôr og som biomasse til fôringredienser.


Utfordringer knyttet til dyrking av zooplankton er å utvikle ny teknologi for forutsigbar og stabil produksjon.


Denne noden kan tilby

  • Stamkulturer av ulike planktonorganismer og bentiske dyr

  • Høykvalitetsutstyr for forskning på dyrkingsteknikker og kjemisk karakterisering av næringsverdi.

  • Kompetanse og infrastruktur for forskning på vannkvalitet og mikrobiell kontroll.

  • Utvikling av nye teknologier og automatisering av prosesser.

Utstyr tilknyttet denne noden:

Artemia-Rigg

Åtte koniske tanker (60 L) med mulighet for temperaturjustering og lufting. Kan brukes til dekapsulering, klekking og anrikning av Artemia og dyrking av andre planktonorganismer.


Foto: Ukjent

Ultra High-Speed Camera System- LaVision Minishaker

Kompakt kamerasystem for volumetriske strømningsanalyser (4D Lagrangian Particle Tracking Velocimetry; PTV) og Tomographic PIV. Kan brukes til å studere adferd hos dyreplankton.


Foto: Ukjent

Lysmåler

Miniatyr lysspektrometer for måling av lyskvalitet- og kvantitet.


Foto: Ukjent

ICES Incubator

Planktonhjul (2 stk.) med 12 stk. roterende flasker (50 mL) og mulighet for å justere bakgrunnsbelysning. Utstyrt med flasker som har en gradient for lysinnslipp fra 0 – 100 %. Egnet til å studere vekst og opptaksrater hos både dyre- og planteplankton.


Foto: Ukjent

Rotatorie-Rigg

Seks dyrkingskar (250 L) for rotatorier med mulighet for justering av lufting, vanngjennomstrømning og automatiske utfôringspumper.


Foto: Ukjent

Aquatic Habitats X-Hab Systems

Småskala RAS-anlegg i med 20 tanker (16-L) i hyllesystem komplett med instrumentering for overvåking og styring av vannkvalitet. Egnet til fôringsforsøk med dyreplankton og bentiske organismer som børstemark.


Foto: Ukjent

Klimaskap

Klimaskap (FitoKlima 600 PLH) med to hyller, system for vanntilførsel og styring av luftfuktighet, utstyrt med to LED-moduler med mulighet for tilpasning og programmering av lyskvalitet, intensitet og fotoperiode.


Foto: Ukjent

Unisense Micro- og Nanorespiration systemer

Identifisering og måling av analytter i lukkede kammer. Kan brukes til å måle respirasjonsrater hos dyre- og planteplankton, H2S, pH og andre kjemiske forbindelser.


Foto: Ukjent

ProDSS Multimåler

Håndholdt digital multiparametermåler for måling av vannkvalitetsparametere med mulighet for logging og eksportering av data.


Foto: Ukjent

Multisizer Coulter Counter 4e

Instrument for telling og måling av partikler. Kan brukes til å analysere tetthet og størrelse av mikroorganismer som planteplankton.


Foto: Ukjent

Utstyr

Ønsker du å bestille prosjekt, ta kontakt med:

Andreas Hagemann

Seniorforsker

E-post:

Telefon:

922 81 275

Kontakt
bottom of page