top of page

Mikroalger er usynlige for det blotte øyet, og lever overalt i ferskvann og marine systemer både i vannsøylen og på diverse underlag. Mikroalger er encellede organismer som eksisterer individuelt, i kjeder eller større kolonier. Avhengig av arten kan størrelsen variere fra noen få til noen hundre mikrometer. Mikroalger tar inn næringsstoffer og CO2 fra omgivelsene og er godt tilpasset krevende miljøforhold og raske endringer i f.eks. lysforhold.


Mikroalger er en viktig ressurs med mange anvendelser. Drivkraften i utviklingsarbeidet rundt mikroalgene har vært knyttet til biodrivstoff, men det er mange anvendelsesområder som f.eks. nye ingredienser til fôr, "grøntvann" i yngelproduksjon, helsekost, omega-3-oljer, kosmetikk og energi. For tiden er det stor interesse for å utnytte næringsstoffer fra ulike ressurser til produksjon av mikroalger, som f.eks. avløpsvann fra resirkuleringsanlegg i akvakultur, produksjonsvann fra industri og lignende. For å realisere oppskalert dyrking av mikroalger og etablere industriell produksjon, så er det behov for å jobbe med både biologiske og teknologiske deler av produksjonen og denne noden skal "fylle gapet" mellom småskala laboratorier og industriskala.


Denne noden kan tilby:

  • Laboratorier og utstyr for dyrking og forbehandling av mikroalger i et kontrollert miljø.

  • Skalerte dyrkingssystemer opp til pilotskala.

  • Utvikling av ny teknologi innen dyrking, høsting og prosessering av mikroalger.

  • Laboratoriet er godkjent for innesluttet arbeid med GMO

Utstyr tilknyttet denne noden:

PSI Screening reaktor 0.1 L

Screening reaktor har styring av lysstyrke og temperatur, og med arbeidsvolum på ca 80 ml per enhet så kan man gjøre raske studier og bestemme de optimale betingelsene.


Foto: SINTEF

Platebioreaktor

Et av målene for optimalisert mikroalgeproduksjon er å optimalisere bruken av lysenergien ved å sørge for at mest mulig lys går inn til algecellene og utnyttes best mulig. I platereaktorer er lysveien kort og lysenergien kan utnyttes svært effektivt for størst mulig biomasseutbytte.


Foto: SINTEF

Klimaskap Termaks

Klimaskapet har lys- og temperaturregulering og brukes til å skape et bestemt og stabilt miljø for studier av algevekst og miljøpåvirkning.


Foto: Termaks

Lupe

Luper brukes til tellinger og observasjoner av millimeter-store organismer.


Foto: Ukjent

Screening reaktor 1 L

Rørreaktorer med omrøring og pH-regulering med arbeidsvolum på ca 1 L brukes til å dyrke opp mindre mengder biomasse under ulike lys- eller temperaturforhold, for å finne optimale forhold for biomasseproduksjon med ønskede kvaliteter.


Foto: Thor Nielsen

Rørreaktor

Rørreaktor med omrøring og pH-regulering brukes i industriell produksjon av mikroalger, og pilotreaktoren med arbeidsvolum på ca 250 L kan brukes til å studere vekst og biomasseutbytte hos ulike mikroalger som er aktuelle for oppskalert produksjon.


Foto: Thor Nielsen

Klimarrom

Klimarrom har temperaturregulering og lysstyring for dyrking av ulike mikroalger i volumer fra småskala flasker til 300 L sylindere.


Foto: Ukjent

Omvendtmikroskop med fluorescens

Mikroskopet kan brukes til identifisering og telling av mikroalger, med mulighet for å bruke fluorescerende markører i tillegg til cellenes autofluorescens.


Foto: SINTEF

Oppstartskulturer 10 L

Algeproduksjon i stor skala begynner med at man bygger opp startkulturer av ønsket alge og øker volumet trinnvis til man kan overføre produksjonen til større reaktorer.


Foto: SINTEF

300 L Algesylindere

Mikroalger brukes i produksjon av levende fôr og store plastsylindre brukes for å dyrke ulike arter som egner seg som næring for zooplankton som Artemia og hoppekreps. Store sylindre har ikke optimaliserte egenskaper mht lysmiljø, men er egnet til å produsere større mengder alger for fôring.


Foto: Ukjent

Flow cytometer

BD Accuri flow cytometer er et robust og brukervennlig instrument som kan brukes til tellinger av algeceller og bakterier enten ved bruk av cellenes egen autofluorescens eller tilsetting av ulike fluorescens-markører.


Foto: BD Norge.

Utstyr

Ønsker du å bestille prosjekt, ta kontakt med:

Andreas Hagemann

Seniorforsker

E-post:

Telefon:

922 81 275

Kontakt
bottom of page