top of page

Dersom vi skal mette ni milliarder mennesker innen 2050, må vi tenke nytt. Planktonsenteret jobber med å finne løsninger på denne utfordringen.

Senterets arbeid er delt inn i følgende 5 områder:

Mikroalger

Makroalger

Dyrking av zooplankton

Estimering av biomasse og høsting

Prosessering av biomassen

Hva vi gjør

Norsk senter for planktonteknologi er en forsøksfasilitet som bidrar til ny kunnskap om produksjon, høsting og prosessering av planktonbiomasse fra landbasert produksjon og fra havet.

Vi tilbyr

Planktonsenteret tilbyr relevant kompetanse og nødvendig utstyr til brukerne av infrastrukturen. Forskere, studenter og industri kan bruke senteret til å gjennomføre forskning.

Vårt formål

Dersom vi skal mette ni milliarder mennesker innen 2050, må vi tenke nytt og se til organismer lavere ned i næringskjeden. Disse organismene kan blant annet brukes til mat, fôr eller miljøvennlig bioplast.

 

Mange mener mikro- og makroalger og dyreplankton er den nye oljen, og målet er å bygge opp en ny biomarin industri rundt disse organismene i Norge. Det ligger enorme muligheter i havet, og Norge har et stort fortrinn til å utnytte disse med sin lange kystlinje. Planktonsenteret skal finne løsninger for produksjon, høsting og prosessering av disse små organismene og gå i spissen for kunnskap- og teknologiutvikling for fremtidige biomarine industrier.

Effektiv dyrking og prosessering av alger og dyreplankton krever teknologiutvikling. I tillegg må mange av prosessene automatiseres for å kunne oppnå lønnsomhet. For å optimalisere produksjonen slik at organismene som dyrkes får riktig mengde fôr, næringsstoffer og best mulige vekstvilkår må det utvikles reguleringsteknologi og sensorikk for overvåking av miljøparametere. 

 

Norsk senter for planktonteknologi vil være viktig i utviklingen av nye industrier for produksjon av marin biomasse.

Kontakt oss

Vil du vite mer om hva vi jobber med ved planktonsenteret? Eller har du spørsmål om hvordan vi kan hjelpe deg med ditt prosjekt? Ta kontakt med leder ved planktonsenteret.

Prosjekt

bottom of page